Thursday, June 16, 2011

Ami Hakarak Hili Dalan Foun


Motive PST liderado husi Presidente Partido iha loron 18 de Setembro halo soru mutu ho militantes PST neebe maka kamarada Chakra organiza iha Suco Atabae, Nunbeo. Iha sorumutu nee halo tomada de posse ba kuadrus Komite Base Popular hamutuk ema nain 90 no fo juramentu ba Militantes foun besik 200.
Iha nia intervensaun nuudar assistense politiku ba Komisario Politiku Ermera, Agosto Martins, neebe supervisiona dezenvolvimentu estrutura Partido iha Atabae ho Kailaku, Chakra hateten katak nia decide tama PST atu bele luta ba Liberta Povu, Dehan Chakra. Nunee se hakarak Liberta Povu tenki organiza an didiak noo tuir strategikas neebe los atu bele materialize konseitu Liberta Povu. Oras nee dadauk ema barak koalia Liberta Povu, mais liberta oinsa. husu Chakra iha militantes, simpatizantes no Povu Atabae tomak neebe kalan ne'e hamutuk iha Suco Nundeo, besik ema rihun ida resin. Komisario Politiku Ermera, Agustu Martins, iha nia intervensaun iha okasiaun nee hateten, knar neebe simu husi Bureau Politiku PST maka hametin estrutura PST iha Ermera no habelar no haklaken estrutura iha mos sub distritu Atabae, kamarada Chakra, ba Kailaku kamarada Ametan, hodi materialize aktividades Partido iha areas neebe refere, realsa Komisario nee. ohin kalan ita hamutuk iha nee, tanba Chakra hatudu ninia komitmentu atu fo an no vida ba kuase ema kiik no kiak tuir ideariu PST, dehan Agusto.

Friday, April 15, 2011

Anggaran Dasar PST

Pasal 1.

Nama dan Tempat kedudukan

Perserikatan ini bernama Partai Socialist Timor atau disingkat dengan PST Dan berkedudukan ditempat Central Comite.

Pasal 2

Azas dan Tujuan

Dengan berasaskan Marxisme-Leninisme PST bertujuan membentuk masyarakat sosialistis di Timor Leste, yaitu susunan masyarakat Timor Leste, dimana semua alat-alat produksi dimiliki oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Usaha

PST berusaha mencapai tujuannya dengan metode pendidikan-penyadaran kaum tertindas demi terbangunnya kesadaran perjuangan kelas yang revolusioner, yaitu perjuangan kelas buruh, tani dan golongan-golongan yang terhisap serta tertindas terhadaap kelas borjuis.

Pasal 4

Keanggotaan

Tiap-tiap warga Negara Timor Leste, laki-laki/perempuan, tak pandang golongan dan agama yang sudah berumur 16 tahun dan tiap-tiap perhimpunan dari warga-warga Timor Leste yang :

a. Menyetujui serta setia kepada asas dan program partai.

b. Mengakui Partai Socialist sebagai satu-satunya Partai yang dapat menyusun serta memimpin kelas yang tertindas dan terhisap menuju kemerdekaan.

c. Memenuhi kewajiban serta menjalankan keputusan-keputusan Partai,

d. Menandatangani Surat Pernyataan Sumpah menjadi Anggota, dapat diterima masing-masing untuk menjadi anggota dan anggota luar biasa dari partai.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan kewajiban anggota diuraikan lebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6

Keuangan Partai

Keuangan Partai terdapat dari:

a.Uang pangkal dan iuran dari anggota.

b. Uang iuran dari anggota luar biasa .

c. Derma-derma .

d. Penghasilan lain-lain .

Pasal 7

Pimpinan Partai

Pimpinan Partai bersendikan atas prinsip centralisme yang demokratis (demokratis centralisme) yiatu:

a. Semua badan-badan pimpinan Partai dari atas sampai kebawah harus dipilih.

b. Badan-badan pimpinan ini harus memberi laporan-laporan tentang aktivitasnya kepada yang memilih dalam waktu yang ditentukan.

c. Harus ada disiplin partai yang keras dan ketundukan golongan yang kecil (minority) kepada golongan yang besar (majority).

d. Segala keputusan dari badan pimpinan yang tertinggi mengikat sama sekali kepada badan pimpinan yang dibawahnya dan kepada seluruh anggota.

Pasal 8

Susunan Partai

Partai di susun atas :

a. Kongres Nasional Partai

b. Central Comite (C.C.) dari Partai

c. Komisariat dan Dewan Rakyat Distrik dari Partai

d. Komite Basis Rakyat dari Partai

e. Keanggotaan tersiar

Pekerjaan dan peraturan-peraturan dari susunan Partai ini diuraikan lebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan khusus yang akan ditetapkan oleh Comite Central.

Pasal 9

Kongres Nasional,

1. Kongres Nasional dari Partai adalah kekuasaan yang tertinggi dari Partai, tetapi semua anggota atau karena keadaan bisa terdiri dari utusan-utusan yang dipilih dan para anggota Comite Central berjalan dan komisaris-komisaris politik;

Pasal 10

Rapat –Rapat Comite Central dan Komisariat

1. Comite Central secara regular/teratur bersidang setiap enam bulan atau karena mendesak bersidang secara luar biasa atas pemanggilan Ketua Umum Partai;

2. Rapat Kerja Komisariat dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh pimpinan Komisaris Politik Distrik atau atas permintaan KBR yang mempunyai jumlah anggota separuh dari semua anggota dalam Komisariat itu;

3. Sekurang-kurangnya empat bulan sekali oleh Comisaris Distrik perlu mengadakan rapat dalam daerahnya masing-masing yang dikunjungi oleh utusan-utusan semua KBR alam daerahnya;

4. KBR yang tidak dapat mengirimkan utusannya harus mengirimkan keterangan yang sah serta mengirimkan laporan tentang aktivitas dan suarannya kepada Comisaris Distrik;

5. Dalam rapat ini terutama harus memberikan laporan tentang aktivitas oleh Comisaris Distrik;

6. KBR harus mengadakan rapat kerja sekali seminggu dan hasil rapat harus disampaikan kepada Komisariat Partai.

Tuesday, November 9, 2010

ASAS-ASAS DOKTRINER PST

Asas-asas doktriner PST yang harus dipahami oleh Militant dan Simpatisant pada setiap struktur kerja partai.
A. Sistem Politik Dalam Negara
1. PST memperjuangkan terbentuknya suatu sistem regim parlamenter yang berdiri di atas pluralisme politik demokratik dengan dimungkinkan adanya partai koalisi dan partai oposisi sebagai tiang utama pembangunan kesehatan demokrasi berbangsa dan bernegara.
2. PST memperjuangkan adanya sistim pemisahan dan pembagian kekuasaan di dalam sistim politik negara.
3. PST memperjuangkan desentralisasi relatif kekuasaan negara kepada badan-badan negara pada tingkat District atau "Municipiu".
4. PST memperjuangkan pembagian wilayah administratif negara ke dalam propinsi, Distrct, Sucos dan aldeias.
5. PST Memperjuangkan hak-hak buruh dan tani untuk dapat menduduki wakilnya di parlamen nasional dan dalam pemerintahan negara.

Tuesday, October 19, 2010

Implementasaun Aktifidade

1. Prioridade Aktividade Partido Nian

Formasaun politika ba kuadru/militantes liu husi manifesto politika PST nian "Jalan Baru Untuk Timor-Leste". Kursu politika ba militantes kona ba etapa atu sai hanesan militantes no iha direitu hasae bandeira hasae bandeira bairo ne'ebe militantes hela fatin. Halo toilet/haris fatin ho distansia 3x2 m2. Fui Bandeira PST nian rin troka ho besi kanu.

2. Orientasaun Real Ne'ebe Kada Militantes Tenki Kumpri

Dever (le'e estatuto PST; artigo 6 to'o 10 rejultadu Congresso Nacional badala III data 19-20 de Desembru de 2009). Lalika kampanhia programa Governu nian hanesan biogas, agroenergia no solar sel hodi influensa simpatizantes ou apoiantes iha base. Koalia tuir regras ne'ebe consagra iha estatuto do PST. Kampanhia ou esplika programa PST nian, karik PST kaer ukun (le'e manifesto politik PST).

3. Prespektiva PST iha Linhas Politika no Analiza Situasaun Politika iha Knua Watu Ua
 • komentariu husi apoiantes mai PST; Maioria povu Watu Ua senti kontenti ho ajudasaun ne'ebe oferese ba sira hanesan Gerador (Honda) ho kapasidade 4000 watt, Football 2 ho asesoria seluk tan.
 • Reasaun Husi Apoiantes Ou Simpatizantes husi Partido Seluk; Komunidade ho Pe.Locateli: Ho laran haksolok e kontenti komunidade fo agradesementu mai PST liu husi halo Misa ne'ebe lidera husi Pe.Locateli iha loron Sabado depois komunidade sira rona katak PST sei lori Gerador ho materiais nesesariu ba eskola (Watu Ua) di 4 de Agostu de 2010 tuir pedidu ne'ebe hato'o husi Chefe de Aldeia, Direktora Eskola Primaria Katolika Watu Ua. iha ninia homili Pe.Locateli husu no harohan ba PST atu bele manan iha elisaun 2012 e tenki ukun. Sistema ida ne'e mak povu tomak hakarak i ejiji. La iha dalan seluk ba ami povu kiik iha kanua ida ne'e (Watu Ua)....., dalan mak Sosialista,......... Viva Sosialista, Viva Avelino Coelho. Palavras ida ne'e mak kuase maioria simpatizantes ou apoiantes hakilar durante fo formasaun ba militantes ou simpatizantes. Komentariu husi Chefe Aldeia Wuatu Ua, Gariuway, Baucau; Durante ne'e partido politika barak mak mai visita maibe promete hela deit no laiha implementasaun real so mai para bosok ami deit, maibe PST kuandu tafui kaben sei lambi fali nia kaben. Kuandu deklaa fo tenki fo, sei kuandu la fo sei la promete. Antes remata brigada nia aktividade iha Watu Ua, kada koordenador apresenta pedido de formasaun ba agricultor sira tantu militantes ou apoitantes mai Comite Central PST atu bele visita tan fatin ne'e, tanba sira senti katak dalan los na mak ida ne'e. mai moris hamutuk ho komunidade hanesan lider hodi senti katak moris iha baze, liu-liu area remotes oinsa. La hetan naroman iha tempu kalan, susar atu asesu transportasi, komunikasaun no informasaun rai laran nian (Isabel, Celvia no Avo Maria). Tanba iha mundu modernu, iha sistema politiku no social iha mundu rai klaran, luta parlamentar nudar dalan ida ke ema hotu adopta atu konkretiza nia aldeia ka nia visaun kona ba procesu social ida, vida Nasaun ida nian. Nune'e PST tenki preparadu atu konkore iha elisaun, tenki preparadu atu bele hetan representasaun iha niveis hotu-hotu hodi nune'e bele luta ba konkrezitasaun nia promesas politikas atu liberta ema husi kiak no mukit. Ita hotu fiar katak kada militante ke iha ne'e sente ne'e moris susar hirak ne'e, entre no'o moris impaktu sistema ekonomiku ke horas ne'e lao dadauk, sente susar no'o terus tanba nia hare, aifarina, modo hotu la folin, tanba nune'e nia labele selu oan nia iskola, la bele hola saida mak nia hakarak. Sentimentu ida ne'e maka ita bolu naran konsiensia kona ba nia vida, nia vizinhu nia vida, nia maluk tomak nia vida, sentimentu ida ne'e maka hamoris haburas sentimentu kolektiva. Atu muda buat hirak ne'e, tenki liu husi dalan demokratiu, liu husi dalan Parlamentar. PST adopta meiu de luta Parlamentar, tanba la fiar iha dalan seluk atu luta ba nia politika no ideologia..! Atu muda moris ne'ebe la diak, la justu.! Atu muda ita ida-idak nia vida ho ema tomak ne'ebe oras ne'e moris ho susar, moris tanis, moris halerik, tanba sistema ekonomi liberal hanesan hela kalan ho loron. Nudar ema esguarda, ita fiar iha prosesu transformasaun, ita fiar iha agentes de transformasaun social, ita fiar katak situasaun objektivu ke lao dadauk iha rai laran hatudu momos katak ema ne'ebe kiak sei kiak ba bebeik, liu-liu ema agricultores, trabailadores sira sei hetan terus no susar, sei labele moris nudar ema iha vida ekonomika ida ke diak no sei lahetan no minimo rendimentu minimu sustentavel ida ba nia familia. Inspiradu husi situasaun ida ne'e maka PST fiar katak luta ba emansipasaun ema kiak sira luta ita ke honrado no exige partisipasaun, exige sakrifisius, exige dedikasaun, exige doasaun husi klase ne'ebe vunguarda, klase ne'ebe konsiente ho nia insersaun iha sociedade ida ne'e nia laran. Klase ida ne'e maka PST representa, klase ida ne'e maka, sei kumpri nia deveres, sei bele realiza verdadeira redensaun da humanidade, sei bele hari'i sociadade ida ke justu no maun alin, moris hanesan no la iha diskrimanasaun entre ema ba ema, sei la iha eksplorasaun husi ema ida ba ema ida, i hari sociadade ida ke ema hotu iha konsiensia nacional no patriotika. Loron aban sei sai diak liu ba ita hotu, sei karik ita skrifika no'o servisu ba kazu socialismo, ba kausa ne'ebe PST defende, loron aban ita nia hare sei folin, batar sei folin, buat hotu-hotu ne'ebe ita kuda sei folin, ita to mak sei moris diak, moris iha facilidade nudar sociadade tomak ho konsensia kolektiva, laos individual....!!!!

Monday, October 18, 2010

PENUNTASAN REVOLUSI DEMOKRATIK MENUJU MASYARAKAT SOSIALIS


PROGRAM UMUM PENUNTASAN REVOLUSI DEMOKRATIK MENUJU MASYARAKAT SOSIALIS
Sementara itu, mencakup tugas yang akan dijalankan oleh Pemerintahan DEWAN REVOLUSIONER BURUH-TANI pada prinsipnya meliputi dua hal, yakni penuntasan revolusi demokratik dan peletakkan dasar syarat-syarat obyektif bagi terbentuknya sistem sosialisme menuju komunisme. Program-program yang akan dijalankan adalah sebagai SYARAT untuk menyelesaikan segala kontradiksi yang terbentuk karena sistim kapitalistik tadi dan adalah sebagai berikut:
A. Bidang Ekonomi
Untuk membangun ekonomi negara, maka langkah-langkah yang harus diambil adalah
sebagai berikut:
 1. Defenisi sektor produksi mana yang harus ditutup untuk investor asing, dan mana yang harus dibuka untuk investor asing; merujuk pada UUD Timor Leste – 2001.
 2. Sektor publik harus dikembangkan dan ditentukan wilayahgarapannya dan jangan sekali-kali diserahkan kepada swasta. Semisal, telekomunikasi, listrik, airport, pelabuhan dan distribusi minyak/BBM, air, transportasi. Sektor-sektor ini harus dikelolalembaga publik atau kooperasi;
 3. Kenaikan upah bagi buruh dan jaminan kesejahteraan di hari tua;
 4. Pembangunan kooperasi sebagai alternatif lembaga produksi ekonomi untuk segala bidang;
 5. Gedung-gedung milik negara harus segera diambil dandiperuntukkan bagi koperasi, jangan dibiarkan dimanfaatkan olehswasta-asing-lokal.
 6. Perdagangan bahan dasar/sembako harus ditangani kooperasikooperasi distribusi.
 7. Penetapan mekanisme proteksi dan pengembangan Kooperasi untuk nantinya bisa masuk dalam joint venture dengan swasta asing untuk bidang-bidang strategis pembangunan ekonomi;
 8. Menyediakan lapangan kerja;
 9. Mendirikan pabrik-pabrik yang mendukung pengolahan hasil produksi pertanian;
 10. Menetapkan pajak progresif atas barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri-atau oleh kooperasi produksi.
 11. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai hak buruh untuk memiliki/memperoleh saham dalam perusahan atau kooperasi.
 12. Pembentukan sebuah badan kooperasi untuk mengatur koperasikoperasi yang akan dibentuk.
 13. Pembentukan kooperasi minyak dan gas yang mana tugasnyaadalah mengelola pendapatan dari minyak dan gas. Mewajibkan setiap buruh yang bekerja di industri perminyakan untuk membeli saham dalam perusahan eksplorasi minyak.
B. Sektor Pertanian Untuk mengatasi masalah pertanian negeri ini,
yang banyak merugikan para Petani, maka program yang harus dijalankan adalah:
 1. Pembangunan ekonomi Timor Leste harus diletakkan di atas sektor Pertanian. Artinya menjadikan Sektor pertanian sebagai sector andalan dan dasar dari pembangunan ekonomi negara;
 2. Untuk itu, langkah-langkah praktis yang harus diambil adalah sebagai berikut:
 • Pengorganisiran para petani dalam kelompok kerja, atau disebut Kooperasi produksi. Para petani diharuskan memilih pengurusnya. Kolektivisasi kerja pertanian;
 • Mengintrodusir pengunaan traktor untuk memulai mekanisasi pertanian. Untuk ini perlu dibuka bank perkreditan yang dikelola oleh kooperasi dengan dana Negara dan pembukaan bengkel untuk memungkinkan pemeliharaan dan penyediaan alat-alat yang dibutuhkan.
 • Penempatan mesin proses padi ke beras di setiap pusat produksi;
 • Pembentukan kooperasi distribusi beras; untuk itu perlu ada kebijakan Negara yang mengharuskan semua instansi pemerintah membeli beras dari kooperasi distribusi.
 • Pemanfaatan semua areal sawah yang ada, berdasarkan mekanisasi bertahap sektor pertanian;
 • Pembukaan lahan-lahan pertanian baru;
 • Rehabilitasi dan pembangunan sistem irigasi;
 • Pengadaan pupuk organik;
 • Mengikutsertakan praktek peternakan dengan pertanian;
 • Pembangunaan perumahan untuk rakyat di daerah-daerah pertanian;
 • Pengembangan pola pendidikan rakyat di setiap sentral produksi;
 • Pembentukan sebuah lembaga perbankan yang akan mengelola suntikan dana dari pendapatan minyak dan gas, untuk tahap pertama saja, guna membantu para petani membeli peralatan pertanian, khususnya traktor.
 • Mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi jenis tanaman pertanian.
Untuk pelaksnaan bidang tersebut diatas,maka ASAS TANAH MILIK PETANI/RAKYAT HARUS DILAKSANAKAN! Artinya segala kebijakan land reform tidak boleh mengabaikan asas ini. Tanah harus tetap milik rakyat, bukan milik Negara!
PST tidak menyetujui prinsip umum yang mengatakan bahwa tanah adalah milik Negara. Tanah adalah milik rakyat, Negara hanya mengatur pengunaannya dan pemanfaatannya. Negara tidak boleh mengambil tanah yang dimiliki secara turun temurun, terutama tanah-tanah di daerah terpencil yang milik petani atau rakyat. Untuk mencegah Negara memonopoli tanah, maka dianjurkan pembentukan sebuah badan – dewan pertanahan nasional untuk mengurus hak kepemilikan akan tanah sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.

Dewan Pertanahan inilah yang akan menginventarisasi tanah yang ada dan membuat kebijakan kontrak dengan perusahan-perusahan yang ingin mengunakan tanah milik raakyat-komunitas untuk lahan industri. Jika terbentk kontrak, dewan pertanahan hanya mewakili komunitas yang tanahnya digunakan untuk industri-pabrik. Artinya semua penduduk yang membuktikan memiliki ikatan hak atas tanah tersebut wajib mendapatkan hak atas saham berdasarkan proporsi luasnya areal itu.
PST menentang keras segala kebijakan Negara untuk mengambil tanah milik rakyat menjadi milik Negara. Hal ini karena PST berkeyakinan bahwa rakyat adalah unsure subyektif, sementara Negara adalah unsure obyektif. Jadi Negara jika dibiarkan mengambil tanah rakyat maka Negara akan memdorong para pemodal-komprador yang ada link dengan pemerintah untuk menguasai ekonomi bangsa dan menyengsarakanrakyat banyak.

PST menganut faham bahwa Negara adalah kelompok minoritas yang mengorganisir diri secara baik, memanfaatkan segala fasilitas bangsa,membentuk pemerintahan (badan dinamik, negara badan statik), mengatasnamakan negara dan menindas serta merampok rakyat. Untuk mencegah penindasan klasik atas nama atau demi Negara tidak menyebarluas di bangsa Timor Leste, maka PST memperjuangkan pembentukan masyarakat madani yang wujud kongkretnya adalah gerakan koperasi sebagai kekuatan rakyat per sector-lintas sektoral untuk menghadapi Negara yang bisa saja disalah gunakan oleg pihak yang berkuasa. Untuk itu, PST akan memprakarsai-mendorong pembentukan dewan tani dan buruh sebagai wujud masyarakat madani yang akan mengelola gerakan koperasi.
Dewan tani dan buruh merupakan badan kekuatan rakyat yang telah disatukan untuk menghadapi Negara bilamana Negara disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa berdasarkan hasil pemilihan umum. Mekanisme pembentukan Dewan akan diturunkan oleh CC-PST

Friday, October 15, 2010

MANIFESTO POLITIK PST

APA BEDANYA NEGARA SOSIALIS DAN MASYARAKAT SOSIALIS..?

Negara Sosialis dan masyarakat Sosialis tentu ada perbedaannya, bila dilihat secara cermat dalam praktek-praktek ketata-negaraan, baik itu pada negara yang bersistem kapitalis-imperialis, ataupun komunis-sosialis. Kami sebutkan praktek-praktek ketata-negaraan, dengan tujuan agar kita tidak terjebak dalam penipuan defenisi - teori ilmu politik, baik dari Barat maupun dari Timur, yang mendifinisikan Negara adalah suatu organisasi dari suatu masyarakat yang terorganisir secara politik. Defenisi itu memang sangat ideal, bila kita mau menerima pandangan Rosseau dalam tulisannya "Du contract Social" di mana dipaparkan bahwa, karena sesuatu kondisi, sejumlah orang/masyarakat telah secara bebas mendelegasikan hak dan wewenang yang terbatas kepada sejumlah orang untuk mengurusi kepentingan bersama. Bila pandangan Rosseau yang kita setir, maka, Negara yang terbentuk tadi harus memiliki suatu pemerintahan dari rakyat dan bertanggung-jawab kepada rakyat itu sendiri. Bila teori atau pandangan ini yang efektif dalam praktek, maka, kelihatannya antara negara dan masyarakat Sosialis tidak ada bedanya.


Pada perkembangan selanjutnya, terkecuali, pada negara-negara kuno di mana batas antara negara dan masyarakat belum begitu jauh, dalam negara modern yang berasaskan atas "Trias Politik - nya" Montesquieu di mana ada Perwakilan Rakyat dan Pemerintahan (senantiasa), yang nota bene mau menunjukkan kebenaran teori politik tentang negara secara teoritis, dalam praktek terdapat suatu kontradiksi yang cukup besar. Secara nyata dan dalam praktek sehari-hari, negara dan masyarakat tidaklah sama artinya. Apalagi dalam negara yang berkembang sistem kapitalisme. Negara, dalam praktek, lebih tepat jika didefinisikan sebagai organisasi kaum penindas yang beradab, beradab karena segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat sudah mendapat legitimasi dari segala bentuk sistem dan hirarki hukum yang katanya diproduksi oleh masyarakat lewat penempatan wakil-wakilnya, entah lewat sistem pemilu proporsional atau distrik. Dalam pengertian ini, maka, kami katakan bahwa negara Sosialis dan masyarakat Sosialis sangat berbeda jauh.
Perbedaan lain terdapat pada teori revolusi Sosialis itu sendiri, di mana dikatakan bahwa tahap pertama revolusi Sosialis adalah revolusi politik. Revolusi politik dalam arti dilakukan atau diperjuangkan secara nasional, dipimpin oleh suatu elit politik yang bertujuan menghancurkan kapitalisme dan imperialisme untuk meraih kekuasaan politik. Pada semua revolusi politik yang terinspirasi oleh teori Marxis, kekuasaan politik adalah faktor utama atau alat utama yang harus dicapai, dimiliki oleh kaum revolusioner guna membangun masyarakat Sosialis.
Memang sangat ideal teori revolusi itu! Tapi nyatanya, setelah mencapai kekuasaan dan memiliki kekuasaan politik di tangan, (perhatikan semua revolusi Sosialis seperti Soviet, Cina, Kuba, Vietnam, dan yang lainnya, terkecuali revolusi Pol Pot yang gagal itu, para kaum Sosialis tergoda dengan segala akses kenikmatan kekuasaan politik bangsa hanya mampu mewujudkan suatu negara Sosialis tapi di dalam negara yang didirikan itu mayoritas rakyat hidup dalam suatu keadaan kemiskinan yang sangat biadab dan jauh dari cita-cita filsafat Sosialis, yakni :
 1. Public Ownership of Nationalized Production or Corporative; (Nasionalisasi Produksi-Kerjasama atas Hak Milik Umum)
 2. Social Welfare System; (Sistem Kesejahteraan Sosial)
 3. The Intention of Quality Abundance; (Tersedianya kualitas barang konsumsi yang berkecukupan)
Kalau demikian, apa artinya masyarakat Sosialis? Menurut pengertian kami, di dunia modern, ada jarak yang membedakan konsep negara dan konsep masyarakat. Bila kita mau berpedoman pada teori bahwa negara adalah masyarakat yang terorganisir secara politik, maka, paling mendasar kita dapat menerimanya dalam arti bahwa negara adalah satu organisasi dari masyarakat yang memiliki akses politik, menikmati pelayanan hukum (walaupun sering kali salah memanfaatkannya!), dan lain sebagainya, karena telah mapan secara ekonomis (mapan secara ekonomis dalam pengertian Sosialisme adalah menemukan kondisi kesejahteraan dan menikmati hasil kerja sebagai sesuatu yang menjadi miliknya, tidak berada di luarnya (alienasi), tidak ada dehumanisasi!). Dengan demikian dalam suatu negara terdapat dua golongan masyarakat, yaitu :
 1. Yang terdiri dari individu-individu yang sudah makmur;
 2. Dan yang lain, yang terdiri dari individu-individu yang menderita perbuatan serta kenikmatan dari golongan yang mapan.
Dengan mempergunakan dua golongan dalam masyarakat pada satu negara, tidak berarti bahwa secara teoritis kami mau melangkah keluar dari konsep kelas dalam pengertian Marxis, melainkan memberikan muatan-nuansa politik bahwa segala kelas (Petani, Buruh, Pekerja, Pegawai Negeri dan Wiraswasta kecil yang belum makmur, atau yang bekerja dalam pengertian, menjual tenaga, kemampuan intelektual (bidang jasa) dan tidak dapat memiliki hasil kerjanya, menerima gaji yang kurang untuk kebutuhannya, dan yang tidak memiliki akses politik, tidak menikmati pelayanan hukum yang adil, dan yang lainnya, dalam arti kata tertindas!), tertindas disatukan dalam satu golongan agar dapat mempermudah penerapan strategi untuk membangun sebuah masyarakat Sosialis sebagi langkah pertama yang perlu demi melangkah ke pengambil-alihan kekuasaan politik (Negara!), tanpa hanya harus berpegang pada teori perlunya dicetuskan terlebih dahulu revolusi politik, tanpa hanya harus berharap pada perjuangan jalur parlamenter, melainkan, sebelum kondisi obyektif tersedia, dengan berbasiskan pendidikan politik golongan tertindas mengefektifkan kekuatan ekonomi yang dimiliki, membangun basis ekonomi tersebut per sektor dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan baik di kalangan sendiri dan masyarakat luas, yang keseluruhannya kami sebut "Jalan Menuju Sosialisme - Humanistis".
Dengan pengertian seperti tersebut diatas, kami ingin menunjukkan bahwa pada prinsipnya terdapat perbedaan antara negara Sosialis dan masyarakat Sosialis. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa tidak hanya melalui kekuasaan politik kita dapat membangun masyarakat Sosialis. Ada jalan atau alternatif lain, berawal dari penataan "grass root" atau basis massa menuju ke pembentukan suatu negara Sosialis.

Komitiva Comite Central iha Hatolia

Iha seremonia hasae bandeira PST iha Suco Leimea Kraik, Chefe de Suco (Frederico) hato'o mos prekupasaun kona ba infrastruktura nebe sai hanesan obstaklu bo'ot ida ba vida komunidade ne'ebe moris iha area Leimea Kraik, Hatolia, tanba durante udan tau rai sempre akontese mota bot (Mota Grai) nebe kada tinan-tinan sempre fo desastre hanesan mota lori populasaun balun nebe hakarak faan sira nia animal hanesan; manu, fahi, bibi no karau mai iha basar. Objetivu husi faan sasan hirak ne'e, atu bele sustenta sira nia vida i moris e sosa netik minarai hodi bele fo naroman iha tempu kalan, maibe sa-ida mak akontese, wainhira sira lori sira nia sasan ne'e mai faan sempre hasoru desafiu hanesan mota boot e sira mos la espera katak, mota ne'e bele lori ema e halakon ema nia vida. Faktus no realidade hatudu momos katak iha tinan 2009, mota konsege lori populasaun ne'ebe tenta atu ba faan manu iha basar Hatolia wainhira fila hetan desastre hanesan mota lori populasaun ho manu hirak e manu ho ema ne'e mate hotu tanba mota boot.

Tanba ne'e Chefe de Suco husu ba Governu no atu bele hadia hela estrada ne'ebe durante Timor ukun-an ate data ladauk hadia hela estrada ne'ebe liga ho Suco ida ne'e ho Sub Distrito Villa (Hatolia) hodi bele sustenta e fasilita komunidade iha area ne'eba, Refere. Sugestaun nebe atraves Chefe do Suco hato'o mak karik bele Governu bele hadia e rehabilita fali estrada nebe tempu okupasaun Japonese iha tinan 1942-1946 tan 50% kondisaun estrada ne'e sei diak hela, hodi bele asesu ba movimentu komunidade ne'ebe moris iha Suco Leimea Kraik (Hatolia, Emera). Tanba kuandu ita loke estrada foun entaun persiza tempu naruk ho orsamentu ne'ebe as liu...!!!