Friday, October 15, 2010

Komitiva Comite Central iha Hatolia

Iha seremonia hasae bandeira PST iha Suco Leimea Kraik, Chefe de Suco (Frederico) hato'o mos prekupasaun kona ba infrastruktura nebe sai hanesan obstaklu bo'ot ida ba vida komunidade ne'ebe moris iha area Leimea Kraik, Hatolia, tanba durante udan tau rai sempre akontese mota bot (Mota Grai) nebe kada tinan-tinan sempre fo desastre hanesan mota lori populasaun balun nebe hakarak faan sira nia animal hanesan; manu, fahi, bibi no karau mai iha basar. Objetivu husi faan sasan hirak ne'e, atu bele sustenta sira nia vida i moris e sosa netik minarai hodi bele fo naroman iha tempu kalan, maibe sa-ida mak akontese, wainhira sira lori sira nia sasan ne'e mai faan sempre hasoru desafiu hanesan mota boot e sira mos la espera katak, mota ne'e bele lori ema e halakon ema nia vida. Faktus no realidade hatudu momos katak iha tinan 2009, mota konsege lori populasaun ne'ebe tenta atu ba faan manu iha basar Hatolia wainhira fila hetan desastre hanesan mota lori populasaun ho manu hirak e manu ho ema ne'e mate hotu tanba mota boot.

Tanba ne'e Chefe de Suco husu ba Governu no atu bele hadia hela estrada ne'ebe durante Timor ukun-an ate data ladauk hadia hela estrada ne'ebe liga ho Suco ida ne'e ho Sub Distrito Villa (Hatolia) hodi bele sustenta e fasilita komunidade iha area ne'eba, Refere. Sugestaun nebe atraves Chefe do Suco hato'o mak karik bele Governu bele hadia e rehabilita fali estrada nebe tempu okupasaun Japonese iha tinan 1942-1946 tan 50% kondisaun estrada ne'e sei diak hela, hodi bele asesu ba movimentu komunidade ne'ebe moris iha Suco Leimea Kraik (Hatolia, Emera). Tanba kuandu ita loke estrada foun entaun persiza tempu naruk ho orsamentu ne'ebe as liu...!!!

No comments: